תנאי השימוש

עדכון אחרון ביום 25.02.2020

תודה שבחרת להשתמש באתר בטר,

אנו מבקשים להפנות את תשומת ליבך לכך שהאמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי מקצועי ו/או המלצה ו/או אישור לעשות שימוש במוצרי קנאביס, בין אם הם נמכרים על ידי החברה ובין אם על ידי כל גורם אחר (כאמור בהרחבה בסעיפים 41-44).

כללי 

 1. אתר בטר (להלן "האתר)" מופעל על ידי חברת בטר אחזקות, ח.פ 515930436 (להלן "החברה")
 2. האתר מספק לגולש פלטפורמה מקוונת, המספקת מידע על מוצרי קנאביס רפואי המיוצרים על ידי החברה.
 3. מטעמי נוחות בלבד, הניסוח בתנאי שימוש אלו הוא בלשון זכר.
 4. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.
 5. תנאי השימוש באתר חלים על כל השירותים הכלולים בו, הן על השימוש בשירותים המוצעים והן על השימוש באתר.
 6. השימוש באתר מעיד על הסכמתך למפורט בתנאי שימוש אלו.
 7. מטרת תנאי השימוש היא להסדיר את היחסים המשפטיים בין החברה לגולשים, בין אם הם אדם פרטי, תאגיד או עוסק מורשה והם מתווים את הבסיס המשפטי
 8. להתקשרות בין הצדדים ולכל התדיינות עתידית ביניהם.
 9. בעצם השימוש שאתה עושה באתר אתה מצהיר כי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד החברה, האתר, מנהליו, נושאי משרה בחברה, סוכני
 10. החברה, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה שלפי תנאי שימוש אלה.
 11. השימוש באתר מותנה בכך שהנך תושב ישראל וגילך מעל גיל .18 על כן, בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר על קיום האמור לעיל ובפרט כי הנך בעל כשרות משפטית
 12. ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב.
 13. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן, הינך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.
 14. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולערוך שינויים בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, כל שינוי בתנאי השימוש יחייב את הצדדים מיד עם הכנסתו לתוקף על ידי החברה.
 15. רק האמור בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה. באם ישנה סתירה בין המצוין באתר לבין האמור בתנאי השימוש יחול האמור בתנאי השימוש בלבד.
 16. החברה תהה רשאית, לפי שיקול דעתה, הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו, המבצעים וההטבות המפורסמים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה למשתמש מראש. מוסכם על המשתמש כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.
 17. ייתכן ובאתר יוצבו קישורים  לספקים חיצוניים. מובהר בזה, כי הצבת מודעות, קישוריות ו/או כל מידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של החברה להשתמש במי מהמוצרים ו/או השירותים, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של החברה, במפורש או מכללא למוצרים ו/או לשירותים המוצעים באתר על ידי צדדים שלישיים בכלל.
 18. החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים,
 19. מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם.
 20. כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 21. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. כמו כן, הימצאותו באתר של קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
 22. התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת
 23. על ידי החברה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע.
 24. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים, להתאים, להחליף, להשעות או להסיר ללא הודעה כל מידע או שירות המצוי באתר או אשר מהווה חלק מן השירות, מעת לעת.
 25. החברה תעשה מאמץ סביר על מנת לתקן כל טעות או השמטה, מוקדם ככל האפשר ובתוך פרק זמן סביר לאחר שייוודע לה. יחד עם זאת, החברה אינה ערבה לכך כי השירות  או  האתר  יהיו   חפים  מליקויים. במידה וישנו ליקוי בשירות, עליך לדווח על כך באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לכתובת: Privecy@better-holdings.com 
 26. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום את הגישה ו/או לערוך או להסיר כל חומר אשר לפי שיקול דעתה עלול להביא להפרת זכויות יוצרים או לפגיעה במשתמש או בכל
 27. צד שלישי אחר.
 28. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המערכת והאתר למשך 8 שעות עבודה חודשיות. שעות אלה ישמשו, בפרק זמן רציף או לשיעורים, על מנת לבצע פעולות תחזוקה למערכת.

 

פרסומות

 1. אנו עשויים להציב פרסומות במקומות שונים באתר. מקומות אלו עשויים להשתנות מעת לעת – אך אנו תמיד נדאג לסמן בצורה ברורה אילו מוצרים ושירותים הינם פרסומות (כלומר, מטעמם של גופים שאינם אנחנו,) כך שיהיה לך ברור אילו מוצרים ושירותים מוצעים על ידינו ואלו לא (כלומר – הפרסומות.)
 2. תהיה חופשי לבחור או להקיש על מוצרים ושירותים שיפורסמו או שלא לעשות כן, כפי שתראה לנכון.
 3. פרסומות שיוצגו באתר עשויות לכלול פריטים ממומנים.
 4. כל פרסומת עשויה להישלח מטעמנו על ידי חברת פרסום צד שלישי או שותפינו העסקיים מצד שלישי.
 5. לא ייעשה שימוש באף פרט מידע אישי (לדוגמא שמך, כתובתך, כתובת הדוא"ל שלך או מספר הטלפון שלך) במהלך השימוש בפרסומות שלנו, אך, מטעמינו, יוכל מפרסם צד שלישי או שותף עסקי שלנו לשתול "עוגייה / קוקית" (cookie) ייחודית בדפדפן שלך. קוקית זו לא תאסוף אודותיך מידע אישי ולא תהיה מקושרת לכל מידע אישי אודותיך. במידה ותהיה מעוניין במידע נוסף בנוגע לנוהג זה ולהיות מודע לאפשרויות העומדות בפניך בנוגע לאופן השימוש של החברה במידע זה, אנא פנה למדיניות הפרטיות שלנו באתר.

 

פרטיות

 1. אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות של החברה.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה חובה כלשהי לנמק או למסור הודעה אישית בנדון.
 3. במידה והחברה תשנה את תנאי השימוש ו/או את תנאי הצהרת הפרטיות ו/או את האמור בהצהרת הנגישות, תדאג החברה להודעה מסודרת בעמוד הבית של האתר. ההודעה המתאימה תיוותר בעמוד הבית במשך זמן סביר, על פי קביעתה הבלעדית של החברה.
 4. שינוי תנאי, כאמור לעיל, יחול ברגע השינוי ולכל המאוחר, ברגע פרסום ההודעה על השינוי בעמוד הבית של האתר. יודגש, כי תנאים הקשורים במוצר ו/או שירות שנרכש, לא יחולו באם המוצר ו/או השירות נרכש לפני פרסום שינויים אלה.
 5. על מנת להיות מעודכן ולהימנע מאי נעימויות, החברה מדגישה בפניך את חשיבות הכרת תנאי השימוש והפרטיות המעודכנים.
 6. החברה תעשה כל מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על המידע המועבר על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר וכן על מידע שנאסף על אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר "(מידע על המשתמש)" ולא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר, או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה, או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי שימוש אלו, או במקרים בו התקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי המשתמש, או בכל מחלוקת, טענה, תביעה או כל הליך אחר שיתקיים בין המשתמש לחברה.
 7. החברה תעשה מאמץ סביר לאבטח את המידע באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה, אך אין החברה יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור על גבי מחשבי החברה. במקרה כזה לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה.
 8. בכפוף לקבלת הסכמת  המשתמש, החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המשתמש באמצעים אשר נמסרו על ידו בדבר מבצעים, פרסומות, בין של מוצרי החברה
 9. ובין מגופים מסחריים חיצוניים, וכן עדכונים ושינויים שהתבצעו באתר, לרבות בתנאי השימוש שלו.
 10. החברה תוכל להשתמש בפרטים שמסר ושהתקבלו מהמשתמש, לצורך ביצוע ניתוח מידע סטטיסטי והצגת תוצאת ניתוח המידע הסטטיסטי, ו/או מסירת תוצאות ניתוח המידע הסטטיסטי, ללא אזכור פרטי המשתמש, לגורמים אחרים.
 11. החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע המתקבל שלא באמצעותה, אלא באמצעות צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים, אשר אינם בשליטת החברה. במקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו אתר או גוף מסחרי.

 

קניין רוחני

 1. החברה היא בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות סימני המסחר של החברה, זכויות היוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו, או שנעשה שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. זכויות אלה יכללו, בין היתר, עיצוב גראפי, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.
 2. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי בשלמות או כל חלק מהאתר, מהתכנים המופיעים בו, השירותים המופיעים בו, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.
 3. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.

 

אחריות

 1. גולש יקר, המידע באתר בכלל ובעניין מוצרי קנביס רפואי בפרט, מוגש כשירות לציבור. המידע  המופיע  באתר אינו מהווה חוות דעת  מוסמכת ו/או תחליף  להתייעצות עם גורמי  הרפואה המוסמכים. החברה ממליצה לך שלא לפעול ללא ליווי מקצועי-רפואי, אשר מסוגל להתאים את כלליות האמור באתר למצבך הפרטני.
 2.  קריאת התכנים באתר היא מבורכת, אך בשום פנים ואופן אין היא מהווה תחליף לקבלת חוות דעת רפואית מקצועית, המבוססת על ידע מקצועי רפואי והיכרות הגורם המטפל עם פרטי המקרה של המטופל המסוים.
 3. על כן, אין להסתמך רק על המידע המופיע באתר – קל וחומר לפעול רק על סמך האמור – אלא לראותו כסקירה והמלצה כללית בלבד.
 4. כמו כן ובהתאם לכל דין, אין לראות במידע המופיע באתר ו/או בקישורים אשר יכולים ויהיו באתר כהמלצה ו/או עידוד ו/או אישור לשימוש בקנביס שלא למטרות רפואיות ובלא היתר מתאים מהגורמים הממשלתיים האמונים על כך. שימוש ללא היתר מהווה עבירה על החוק. ויודגש, על פי חוק, השימוש בקנביס רפואי הוא אך ורק באישור רופא מומחה וקבלת רישיון מתאים ממשרד הבריאות.
 5. בעצם השימוש באתר, הנך מצהיר ומתחייב כי השימוש באתר הוא על אחריותך בלבד.
 6. החברה, עובדיה, סוכניה, שלוחיה, בתי העסק המפרסמים באתר, צדדים שלישיים המספקים שירותים לאתר וכל עובדיהם, מנהליהם, סוכניהם ושלוחיהם אינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או תקלות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות, כמו כן לא ניתנת כל ערבות, על ידי מי מהמנויים לעיל, באשר לתוצאות אשר יושגו משימוש באתר ותכניו והם אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע ו/או שירות המוצגים באתר.
 7. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (is as) בהתאם להחלטת החברה, ובעצם הסכמתך להשתמש בשירותים המוצעים באתר הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 8. החברה אינה מעניקה כל מצג, אחריות, הצהרה ו/או תנאי, בין במפורש ובין במשתמע, לרבות לגבי אי הפרה של זכויות קנייניות או חוזיות.
 9. מוצר  ו/או  שירות  המוצג  באתר,  מוצג בתום לב  ולכלל הציבור הרחב.  על  כן,  אין בהצגתם משום  המלצה  ו/או הבעת דעה  מצד החברה לגבי התאמתו של מוצר ו/או שירות כלשהו, תכונותיו, טיבו וכיוצא באלה למשתמש מסוים בכל מקרה החברה אינה ממליצה לגולש לעשות שימוש במוצרי החברה ללא אישור והנחיה של הגורמים הרפואיים המוסמכים.
 10. החברה אינה מוכרת מוצרים ו/או השירותים באתר.
 11. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר ו/או באתרים מקושרים ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר.
 12. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת  נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) (Download) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר   התכנים על ידי צדדים שלישיים.
 13. היה והחברה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
 14. דבר בתנאי השימוש אלו לא יתפרש, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
 15. החברה תעשה מאמץ סביר כדי לאפשר גישה ללא הפרעה לשירות ולאתר לאורך שעות הפעילות. עם זאת ייתכן והגישה לשירות ולאתר תושהה, תוגבל או תיפסק בכל עת על מנת לאפשר תיקונים, תחזוקה או הכנסתם לשימוש של כלים או שירותים חדשים.  החברה תעשה מאמץ סביר כדי להשיב את הנגישות לאתר בהקדם הסביר האפשרי. בשימוש באתר הנך מצהיר כי אתה פוטר את החברה בשל כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.
 16. באתר ייתכן ויופיעו קישורים (LINKS) לאתרי אינטרנט, ביניהם לאתרי האינטרנט של בתי העסק המאפשרים שימוש באתר. החברה לא תהיה אחראית לתכנים המופיעים באותם אתרים מקושרים והחברה לא תישא באחריות כלשהיא לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על כך. החברה לא מתחייבת כי כל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.
 17. השירות והשימוש באתר לא כולל את אספקתו של מחשב או של כל ציוד הכרחי אחר הנדרש לשם הגישה לאתר או לשירות. לא נהיה אחראים לכל עלויות הקשורות בטלפון, עלויות טלקומוניקציה או לעלויות אחרות אשר ייתכן ויושתו עליך.
 18. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר עלול להיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר ו/או במקרה של הסתמכות על הכתוב בו – בכל מקרה על הגולש להתייעץ ולפעול בהתאם להמלצה של גורם רפואי מוסמך.
 19. .החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע על ידי המשתמשים באתר או בעקבות קריאת התכנים המופיעים באתר. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתה המלאה של החברה.
 20. היה ויקבע על אף האמור לעיל כי החברה אחראית באופן כלשהו כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי אחר, הרי שהחברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף שיגרם.

 

שיפוי

 1. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה או מי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו או הפרת החוק או התגוננות בפני תביעה, הגשת תביעה, או כל דרישה שתועלה על ידי צד שלישי לרבות עלות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.
 2. המשתמש הוא האחראי הבלעדי לכל פעולותיו – באתר ומחוצא לו. בעצם השימוש באתר, קל וחומר בעצם קריאת התכנים המוצעים לציבור, משחרר המשתמש את החברה מכל תביעה, דרישה או חבות הקשורים לכל מוצר ו/או שירות ו/או תוכן שהוצע, לרבות חוסר התאמה בין האמור ו/או המוצע לכלל הציבור לבין התאמתו לגולש ו/או מטופל מסוים או חובתו לפעול בהתאם לכל דין.

 

משלוח הודעות למשתמשי הקצה

 1. על מנת ששנוכל לשמור איתך על קשר ולעדכנך בנושאים שונים – הן רפואיים והן צרכניים – מעוניינת החברה לשלוח אליך הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים.
 2. ההודעות ו/או המסרונים יימסרו רק לאחר הסכמתך ויישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני או לטלפון שמסרת לחברה בעת גלישתך באתר.
 3. מסירת פרטיך לצורך קבלת העדכונים נעשית ללא שחלה עליך חובה כלשהי, מן החוק ושלא מן החוק. בעצם מסירת הפרטים הנך מאשר את רצונך לקבל הודעות אלה ולמעשה הינך מאשר לחברה ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות כאמור.
 4. בכל עת תוכל להודיע על רצונך להפסיק את ההודעות כולן או חלקן או לשנות את דרך מסירתן. הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בכתובת הדואר האלקטרוני privecy@better-holdings.com ולבקש להסירך מרשימת תפוצה מסוימת, מכל רשימות התפוצה או שינוי דרך מסירתן.

 

נוהל הודעה והסרה

 1. גולש יקר, החברה עושה מאמצים רבים על מנת לספק שירות מיטבי, שאינו פוגע בזכויותיהם של צדדים שלישיים. אם פרסום מסוים מפר את זכויותיך, אנא שלח אלינו מייל מסודר לכתובת privecy@better-holdings.com הכולל את שם השולח, מהות הפנייה ומהות ההפרה ואנו נדאג לטפל בכך בהקדם האפשרי מרגע קבלת ההודעה על ההפרה.

 

ביטול הסכם זה

 1. החברה תהיה רשאית לבטל את תנאי השימוש האלה, בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך. ביטול תנאי שימוש אלה זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה.

 

התיישנות

 1. הינך מסכים לשינוי תקופת ההתיישנות, כך שתעמוד על 12 חודשים מיום קרות המקרה המבסס את טענותיך כנגד האתר. הסכמה זו מהווה חוזה נפרד בכתב. זאת, בהתאם לאמור בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח.1958- הינך מצהיר ומתחייב כי הבנת שלאחר מועד זה לא תוכל להעלות כנגד האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. ויתור על תקופת ההתיישנות תיעשה באופן מפורש ובכתב ולא ניתן יהיה לפרש ולקבוע כי נעשה ויתור על ההתיישנות, במשתמע, מפעולה של מי מהצדדים. הינך מתחייב, מצהיר ומסכים כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
 2. כתובות הצדדים בכל הנוגע להסכם זה הן כתובות המייל של המשתמש ושל האתר, כפי שנמסרו על ידי המשתמש והחברה. כל הודעה שתישלח  לפי כתובות אלה תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני כעבור 24 שעות מעת שנשלחה.

 

שונות

 1. כותרות הסעיפים בתנאי שימוש אלה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד והן לא נועדו לשמש בפרשנות ההסכם.
 2. כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי תנאי שימוש אלה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים הקיימים לחברה.
 3. תנאי שימוש אלה אינם חוזה לטובת צד שלישי והם לא מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.
 4. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה, הניתנים על ידי החברה, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה, על פי תנאי שימוש אלה ו/או על פי כל דין ולא יהוו תקדים ו/או לא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר ו/או לא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ובכלל זה לא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה שנעשתה בעקבות ובהתבסס על האמור לעיל.
 5. חוסר התקפות של אחד או יותר מסעיפי תנאי שימוש אלה לא ישפיע על תקפות תנאי שימוש אלה בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאכפו יוחלף בתנאי תקף, אשר יהיה הקרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
 6. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות  הפעולות.

 

דין ומקום שיפוט

 1. הדין החל על כל הפעולות באתר ו/או על תנאי שימוש אלה ו/או על כל  פעולה המהווה פועל יוצא מהשימוש באתר זה על כל תכניו ואפשרויותיו, הוא הדין של מדינת ישראל בלבד ובכל מקרה של מחלוקת ביחס לקיום הוראותיו של הסכם זה, תהיה לבתי המשפט בתל אביב הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.